Sociálně patologické jevy

29 Říj Sociálně patologické jevy

Co to jsou sociálně patologické jevy?
Za sociálně patologické jevy se obecně považuje chování jedince, vnímané okolní společností jako nezdravé, nenormální, nežádoucí až nebezpečné. Patří sem nezdravý životní styl, nedodržování nebo porušování sociálních norem, zákonů, předpisů a etických hodnot, chování vedoucí k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje a negativně působí i na skupinové a celospolečenské úrovni.
Jevy označované za sociálně patologické se mohou lišit v čase i v jednotlivých kulturách.
Tady a teď považujeme za sociálně patologické kriminální chování, drogové závislosti a alkoholismus, sebevraždy a prostituci, šikanu, kyberšikanu rasismus, nezaměstnanost, ale i nemocnost, úrazovost, poruchy příjmu potravy, bídu, rozvodovost atd.

Existují tři cesty jak se sociálně patologickými jevy bojovat
Krok číslo 1.
Primární prevence – nejlepší cesta jak se sociálně patologickým jevům vyhnout je nikdy s nimi nezačít a k takovému předcházení napomáhá právě i primární prevence.
Sociálně patologické jevy jsou často důsledkem řady událostí, které člověka hlubokým způsobem poznamenaly a on se s nimi nedokáže vyrovnat jinak než nežádoucím chováním. Může se jednat také o reakci na nedostatečné naplnění základních potřeb člověka – pocit bezpečí ve fungující rodině, pocit fungujícího tělesného a duševního zdraví, začlenění se do společnosti a schopnost zabezpečit se po materiální stránce – domov, dostatek stravy atd.
V rámci primární prevence realizují různé organizace aktivity a opatření vedoucích k tomu, aby k výše uvedeným situacím nikdy nedošlo. Patří sem různé kluby a volnočasové aktivity pro mladé lidi, kde si nacházejí přátele a vytvářejí si tak důležitou síť kontaktů. Naplňují zde pocit, že někam patří a něco znamenají. Mohou zde rozvíjet své dovednosti a realizovat své nápady. Zároveň zde mohou najít bezpečné prostředí pro diskuzi nad svými obavami, pochybami a starostmi, o kterých se jim třeba obtížně mluví s těmi nejbližšími.

Obrátit se můžeš třeba právě na ICM.

Krok číslo 2.
Sekundární prevence – co dělat, když už jsem v situaci, která mě ohrožuje.
Tam kde se mladí lidé nacházejí v situaci, která přímo podporuje vznik sociálně patologických jevů jsou k dispozici státní i neziskové organizace, poskytující poradenství, pomoc a podporu v podobě prevence sekundární. Patří sem poradny, odborná pomoc, ale i nízkoprahové kluby a další aktivity. Tyto služby mohou využívat mladí lidé žijící v rodinách ohrožených chudobou, sociálním vyloučením nebo s výskytem domácího násilí, s rodiči co nezvládají řešit své partnerské problémy a zanedbávají tak své děti, v rodinách s delikventním chováním nebo závislostmi, ale třeba i v rodině kde péče o těžce postiženého rodinného příslušníka může utlumit zájem a péči o ty ostatní.

Pomoci ti může třeba člověk v tísniRosa nebo Dům rodin.

Krok číslo 3.
Terciální prevence – sám vykazuji sociálně patologické chování a chci svoji situaci změnit.
Pro všechny ty, kteří se vlivem různých okolností potýkají se závislostmi na návykových látkách a alkoholu, je na nich pácháno násilí, jsou zanedbáváni, žijí pod hranicí chudoby nebo trpí následkem chronického onemocnění či zdravotního postižení je tu síť pomoci a služeb. Poskytovatele kladenského regionu najdeš v katalogu poskytovatelů sociálních služeb města Kladna, kde jsou přehledně uvedeny formy a charakter nabízených služeb. 

Naše Íčko ti může pomoci vyhledat vhodnou organizaci či akci proti sociálně patologickým jevům na Kladensku.

Žádné Komentáře

Okomentovat