VÝMĚNA MLÁDEŽE „WORK IT OUT“

O projektu

V týdnu od 24.8.2019-1.9.2019 jsme s partnerskými organizacemi Řeckem a Španělskem pořádali výměnu mládeže. Naším cílem bylo podpořit mládež, aby si byla vědoma svých talentů a své jedinečnosti a snáze si tak našli práci, která jim bude vyhovovat. Vytvořili jsme bezpečný prostor, ve kterém účastníci mohli lépe poznat sami sebe i ostatní ve skupině – a díky tomu si zvolit pro sebe vhodnou profesní dráhu, která je bude bavit a naplňovat. Zároveň jsme nahlédli pod pokličku diskriminace: co to je, kde a komu se děje a co proti tomu můžeme udělat.

Dopolední aktivity jsme propojovali s teorií o temperamentech: sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. Účastníci si vyzkoušeli každý den jiný druh aktivit, pojící se více méně s jedním z temperamentů: např. den melancholika jsme dělali výtvarné a další umělecké aktivity, hráli jsme na hudební nástroje a celkově se věnovali klidným aktivitám  vs. v den cholerika jsme se věnovali sportům, soutěživým hrám, atp. Účastníci měli za úkol pozorovat, které „dny“, tedy který typ aktivit je jim nejpříjemnější, ve kterých vynikají a kde se naopak ještě mají co učit. To účastníkům napovědělo, jaké jsou jejich silné a slabší stránky, ale také jaký druh zaměstnání by pro ně byl ideální. Věnovali jsme se také práci s podvědomím a hodně jsme reflektovali a sdíleli.

V dopoledních hodinách jsme se pak lehce oddálili od sebe samých a podívali jsme se do světa druhých – těch, kteří jsou často neviditelní – do světa diskriminovaných. Postupně jsme probrali diskriminaci na základě náboženského přesvědčení, na základě etnicity, na základě sexuality, genderovou diskriminaci, a konečně také diskriminaci lidí se zdravotními a psychickými problémy. Používali jsme různé metody od práce ve skupinkách po divadelní scénky (tzv. divadlo utlačovaných) a společné sdílení ve skupině, kdy účastníci otevřeli a sdíleli vlastní příběhy a zážitky, což byl jeden z emocionálně nejnabitějších momentů výměny, který v mnohých účastnících zažehl skutečnou touhu něco na dané situaci změnit.

Každý večer jsme pak věnovali reflexi celého dne a našich SMART cílů, které jsme si stanovili každý pro sebe na začátku projektu. A po večeři už jsme se věnovali národním večerům, kdy každá z národních skupin připravila prezentaci, jídlo a aktivity ze své rodné země. Svůj večer měl také náš dobrovolník Alessandro, který nám na projektu pomáhat. A konečně ke konci projektu někteří účastníci dobrovolně sdíleli své vlastní know-how a zábavné aktivity s ostatními účastníky (učili jsme se tančit španělské tance, něco o historii, prima skupinové hry a další).

Výstupem projektu byly jednak fotografie a videa z projektu, účastníci ale také vytvořili workshopy pro střední školy a univerzity ve svých zemích, kde prezentovali své zážitky z Erasmu+ a zároveň i to, co se naučili:

Vyjádření účastníků o projektu v češtině:

 

Joan Toledano Peris (Španělsko) Tohle byla ta, jestli ne nejlepší, rozhodně jedna z nejlepších zkušeností v mém životě: pomohlo mi to lépe pochopit svět i sebe samého. Bylo mi ctí potkat se s lidmi z jiných zemí, analyzovat s nimi každodenní problémy, probírat všechny možné věci, dozvědět se toho víc o diskriminaci a jak jí vyřešit. Nejdůležitější z těchto zkušeností pro mě bylo žít s tak úžasnou skupinou lidí. To je to, co nikdy nezapomenu a byl bych šťastný, kdyby každý mohl prožít takovouhle zkušenost alespoň jednou za život. 

 

 

 

 Kostis Flevaris (Greece) Je těžké popsat tuto zušenost v několika větách, jelikož kombinovala téměř vše, co je v životě cenné, od učení se a spolupráce k přátelství a skvěle strávenému času. Tato výměna mě naučila spoustu věcí, předně že je důležité, aby každý občas vystoupil ze své komfortní zóny a že mezi lidmi neexistují žádné skutečné překážky, ačkoli mají jinou národnost nebo mluví jiným jazykem. Atmosféra ve skupině byla úžasná a to především kvůli úžasným lidem, protože je zapotřebí úžasných lidí, aby byli schopni vytvořit tak skvělou atmosféru. Bylo mi ctí se účastnit a upřímně bych se nejraději vrátil zpátky v čase a “Work it Out” zase ještě jednou! 

 

Jára Grulich (Česká republika) Tato výměna mládeže mi umožnila poznat mnoho skvělých lidí. Lidí, které bych jinak nepotkal, lidí, kteří změnili můj pohled na svět svými myšlenkami, lidí, kteří mě naučili jak být sám sebou, lidí, které nikdy v životě nezapomenu. Všichni jsme prožili nové věci a strávili spoustu času jak přemýšlením, tak diskuzemi a sdílením našich životních příběhů. Spoustu z nás našlo pomoc a podporu během hlubokých, smysluplných konverzací, během kterých i mnoho z našich vnitřních strachů vyvstalo na světlo dne. Naučili jsme se hodně o sobě navzájem, o svých osobnostech, o diskriminaci, o našich zemích a o životě – a za to bych VÁM VŠEM strašně rád poděkoval! 

 

 

Κώστας Μπαλαμάτσιας = Kostas Balamatsias (Řecko) Byla to nová cesta, na které se cesty všech z nás navzájem propojily. Dvacet šest lidí z evropských zemí na horské dráze! Poznal jsem skvělé lidi, se kterými jsme si nastavili cíle a dosáhli jich. Posunuli jsme se mimo svou komfortní zónu a zapomněli jsme na stereotypy, zatímco jsme se naučili jak můžeme přispět k tomu, abychom omezili různé druhy diskriminace. Sdíleli jsme své vnitřní světy, myšlenky a nápady, naše sny pod stejnou střechou. Staly jsme se něčím víc, než jen přáteli. Když se mě zeptáte čím, odpovím, že teď jsme rodinou! Proto byste to měli zkusit taky, vzít příležitost za pačesy a vyrazit za novým dobrodružstvím s Erasmus+ výměnou mládeže! 

 

Martina Hejduková (Česká republika) Já budu celkem stručná, protože všechno důležité už bylo napsáno. 🤗Zajímavá témata, obohacující diskuze, zábavné hry, perfektní atmosféra, útulné ubytování, klidné místo, přátelští a suproví organizátoři, různé kultury a ti nejmilejší lidé na tomhle světě, kteří jsou pro mě jako rodina – všechno tohle dohromady vytvořilo těch nejspíš nejkrásnějších devět dnů mého života. Přála bych si, abych se mohla vrátit zpět v čase a prožít tuhle výměnu mládeže alespoň ještě jednou! ♥️

 

Valle Gromaz (Španělsko) No, co říct! Byla to nezapomenutelná zkušenost, během které jsme poznali nové kultury z několika zemí, kde jsme se cítili vítáni a kde jsme vyjádřili naše emoce a pocity, našli jsme skvělé kamarády, nebo spíš rodinu. Díky za všechno! 

❤️

 

 

 

A v angličtině:

 

Joan Toledano Peris (Spain)  It has been, if not the best, one of the best experiences of my life: It has helped me to understand the world and myself better. It’s been a pleasure meeting with people of other countries, analyzing day to day problems, having conversations of all types, being more aware about discrimination and how to solve it… The most important of this experience for me has been living with such a great and amazing group of people. That’s what I’m never gonna forget and I would love that anyone could live this experience at least once in a lifetime.

 

 

Kostis Flevaris (Greece) It is difficult to describe this experience in a few sentences, since it combined almost everything that is valuable in life, from learning and cooperating to friendship and having a great time. This YE taught me a lot of things, primarily that is necessary for everyone to sometimes step out of their comfort zone and that there are no real barriers between people, regardless differences in nationality and language. The atmosphere within the group was amazing and this cannot be overstated enough, because it really takes amazing people to create this amazing experience. It was a pleasure to participate and, to be honest, I would love to turn back time and „Work It Out“ all over again!

Jara Grulich (Czech Republic) This Youth Exchange allowed me to meet with many great people. People I otherwise wouldn’t have met, people which changed my view of the world with their ideas, people who taught me how to be myself, people I’ll never forget in my life. We’ve all experienced new things and spent much time wondering as well as we did with discussion and sharing of our life stories. Many of us found help and support during the deep, meaningful conversations in which often even our inner fears came to the light of the day. We’ve learned a lot about each other, about our personalities, about discrimination, about our countries, about life and I’d love to thank YOU ALL for that!

 

 

Κώστας Μπαλαμάτσιας = Kostas Balamatsias (Greece) Ιt was a new journey in which everyone’s way crossroaded with each other. Twenty six persons from four European countries on a rollercoaster! I met awesome people with whom we set goals and we achieved them. We got out from our comfort zone, we forgot the stereotypes while we learnt how we can contribute to eliminate different types of discrimination. We shared our inner worlds, our thoughts and ideas, our dreams under the same roof. We became something more than friends. If you ask me what, i’ll respond you that now we are family! That’s why you should give it a try and grab a chance to go for a new adventure via an Erasmus+ YE!

Martina Hejduková (Czech Republic) I’ll be quite brief because everything important had already been written🤗Interesting topic, rewarding discussions, funny games, perfect atmosphere, cozy accommodation, peaceful location, friendly and lovely organisers, different cultures and the kindest people in this world, who are like family to me – all of these had created probably the most amazing nine days in my life. I wish I could turn back time and experience this youth exchange at least once more!♥️

 

Valle Gromaz (Spain) – Well, what to say! It has been an unforgettable experience, where we have known cultures from several countries, where we feel very welcome and have expressed our emotions and feelings, we find great friends, or rather a family. Thanks for everything!

❤️

 

 

 

 

Partneři projektu:

Czech Republic: DDM OSTROV Slaný – ICM Slaný

Spain: IDEA Alzira – Ayuntamiento de Alzira

Greece: E.NO Greece 

Kategorie
Minulé projekty
Žádné Komentáře

Okomentovat